Przekierowanie do portalu Głównego Urzędu Statystycznego

Wprowadzenie

W Polsce polityka zrównoważonego rozwoju realizowana jest w oparciu o dokumenty strategiczne. Przyjęta przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dn. 14 lutego 2017 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest nadrzędną strategią, stanowiącą odpowiedź Polski na Cele Agendy 2030. Zawarty w Strategii model rozwoju dla Polski jest spójny z wizją świata, określoną w Agendzie przez ONZ. W ślad za przyjęciem SOR, w 2018 r. na szczeblu ministerialnym wyznaczono szczegółowe priorytety o najistotniejszym znaczeniu dla Polski w kontekście realizowania celów Agendy 2030.


Podział kompetencji

W Polsce stosowany jest model podziału odpowiedzialności za implementację celów zrównoważonego rozwoju, zgodny z zalecanym w Agendzie. Na szczeblu politycznym opracowywane i wyznaczane są programy i działania mające zapewnić postęp w osiąganiu celów. Za ich monitorowanie odpowiedzialna jest natomiast statystyka publiczna.

Zbieżność Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z Agendą 2030 zauważalna jest na poziomie celów, obszarów i działań priorytetowych, a także wskaźników monitorujących postęp w ich wdrażaniu. Koordynatorem procesu realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Realizację Agendy ONZ na szczeblu rządowym w Polsce koordynuje natomiast Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, dbając jednocześnie o zachowanie spójności jej celów z krajową polityką rozwoju.

W zapisach Agendy podkreślono znaczenie sprawnego systemu monitorowania i raportowania realizacji jej celów. W Polsce działania w tym zakresie koordynowane są przez Główny Urząd Statystyczny. GUS jest odpowiedzialny m.in. za raportowanie wskaźników, zapewniając rzetelne i wiarygodne dane, zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym. Monitorowaniu celów zrównoważonego rozwoju oraz raportowaniu danych na potrzeby globalne służy niniejsza, udostępniona przez GUS, platforma raportująca SDG.


Partnerstwo

Optymalną realizację celów zrównoważonego rozwoju, zarówno na poziomie kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym, warunkuje sprawna współpraca wielu grup interesariuszy, na różnych poziomach działania.

Kierując się tą zasadą, Główny Urząd Statystyczny współdziała z wieloma podmiotami krajowymi, w szczególności z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz resortami, będącymi koordynatorami poszczególnych celów. Pozwala to na zapewnienie spójności prowadzonych działań oraz wspieranie efektywnej realizacji zadań związanych z wdrażaniem oraz monitorowaniem celów zrównoważonego rozwoju. Ponadto, już w początkowej fazie prac związanych z Agendą 2030, zacieśniona została współpraca z Ośrodkiem Informacji ONZ, podejmującym działania na rzecz promocji celów Agendy 2030.

Polska aktywnie angażuje się również w działania podejmowane na arenie międzynarodowej, zapewniając wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz wzmacniając swój wizerunek na świecie. Bogate doświadczenie Polski w monitorowaniu zrównoważonego rozwoju oraz wykazywana aktywność w rozwijaniu narzędzi do monitorowania celów zrównoważonego rozwoju (np. krajowej platformy SDG) zostało docenione m.in. na poziomie Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE). Działania tej Komisji są zorientowane na wsparcie krajów regionu w planowaniu i organizowaniu procesu monitorowania SDGs oraz raportowania danych dla potrzeb ONZ.

Począwszy od 2018 r. przedstawiciel GUS współprzewodniczy (wraz ze Szwajcarią) Grupie Sterującej ds. Statystyk SDGs (CES Steering Group on Statistics for Sustainable Development Goals). Jednocześnie przedstawiciele GUS należą do grona członków Grup Zadaniowych: ds. Krajowych Platform Raportowania, ds. Komunikacji Statystyk SDG oraz ds. Budowania Potencjału.

Jednym z wymiernych efektów prac Grupy Sterującej jest tzw. mapa drogowa dla krajów regionu (Road Map on statistics for Sustainable Development Goals), która ma na celu ułatwienie przygotowań do raportowania danych dla wskaźników monitorujących cele zrównoważonego rozwoju. Dokument ma charakter rozwojowy i będzie podlegał aktualizacji w oparciu o zebrane dotychczasowe doświadczenia.


Zobacz więcej

Więcej informacji nt. zrównoważonego rozwoju znajduje się na Portalu Informacyjnym GUS, w specjalnie dedykowanej temu zagadnieniu Zakładce pn. Zrównoważony Rozwój.


Archiwum

Polska statystyka publiczna od wielu lat prowadzi aktywne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2011 r. statystyka publiczna opracowała pierwszy zestaw wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój w Polsce, który kilka lat później został uzupełniony zestawami wskaźników monitorujących niższe poziomy terytorialne (województwa, powiaty). Więcej informacji na temat prac w tym zakresie można znaleźć pod adresem: http://wskaznikizrp.stat.gov.pl.


Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny
Wybierz zestaw wskaźników