Przekierowanie do portalu Głównego Urzędu Statystycznego

ONZ

We wrześniu 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która stanowi bezprecedensowy plan działań zrównoważonego rozwoju dla świata. Jej fundamentalnym przesłaniem jest dążenie do rozwoju, który zagwarantuje partnerstwo i godne życie dla wszystkich ludzi. Urzeczywistnieniu tego założenia mają służyć przede wszystkim eliminacja ubóstwa i zapewnienie pokoju. Charakter Agendy 2030 jest kompleksowy, uniwersalny i horyzontalny. Obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Zgodnie z treścią Agendy, monitorowanie uzgodnionych celów zrównoważonego rozwoju odbywa się przy pomocy zestawu tzw. globalnych wskaźników, zgodnych z międzynarodowymi standardami oraz wyliczanych przy wykorzystaniu oficjalnych danych. Zaproponowana przez IAEG-SDGs lista wskaźników została zaakceptowana przez Komisję Statystyczną NZ w marcu 2016 r., podczas 47. Sesji Plenarnej. Rok później, podczas 48. Sesji Plenarnej, przyjęto zrewidowaną listę wskaźników. Lista wskaźników ma charakter otwarty i jest ciągle rozwijana i modyfikowana. Coroczną ocenę globalnych i regionalnych postępów w realizacji SDGs przedstawia Raport Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Development Goals Report), przygotowywany przez Departament ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych (United Nations Department of Economic and Social Affairs - UN DESA). Prezentuje on diagnozę wskazującą, z jakiego punktu świat rozpoczyna wdrażanie Celów Agendy 2030 oraz dokonuje przeglądu 17 celów w oparciu o aktualnie dostępne dane dla wybranych wskaźników. Dzięki temu możliwe jest określenie największych wyzwań stojących przed światem. Raport stanowi zatem punkt wyjścia dla dalszych globalnych działań, mających na celu wypełnienie zobowiązań wynikających z Agendy 2030, tak aby nikt nie został pominięty.

Publikacja ONZ


EKG ONZ

Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) liczy 56 państw członkowskich, w tym zarówno kraje Europy, jak i Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada), Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan) oraz Azji Zachodniej (Izrael). Siedziba EKG znajduje się w Genewie. EKG umożliwia integrację i rozwój regionu poprzez dialog, wspólne normy i standardy, wymianę najlepszych praktyk oraz dzielenie się wiedzą ekspercką, a także pomoc techniczną dla gospodarek w fazie transformacji.

Jako platforma współpracy wielosektorowej i ponadnarodowej, EKG pozwala również na rozpoznanie wspólnych wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz powiązań między nimi, a także umożliwia zintegrowanie działań w ich podejmowaniu. Rolę EKG w tym zakresie definiuje Cel 17, dotyczący tworzenia i wzmacniania partnerstw między różnymi grupami interesariuszy, włączając rządy, organizacje międzynarodowe i regionalne, biznes, środowisko naukowe oraz społeczeństwo obywatelskie. W ramach ożywienia partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, EKG koncentruje działania wokół trzech strategicznych obszarów:  poprawa łączności w regionie (Cele 7, 8, 9, 11, 13), zmniejszenie presji na środowisko oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów (Cele 3, 6, 7, 12, 13, 15) oraz wkład w rozwój dynamicznych i odpornych na wstrząsy gospodarek (Cele 7, 8, 9, 11, 13). Ponadto, w celu ułatwienia krajom regionu przygotowań do raportowania danych dla wskaźników zrównoważonego rozwoju, EKG opracowała mapę drogową dla krajów regionu Road Map on Statistics for Sustainable Development Goals. Stanowi on swoiste kompendium dotyczące monitorowania celów zrównoważonego rozwoju. Road Map stanowi duże wsparcie w opracowywaniu krajowych planów działania w tym zakresie, zwłaszcza dla tych krajów, które dopiero rozpoczęły proces ustalania wszelkich kwestii związanych z monitorowaniem zrównoważonego rozwoju. Dokument został przygotowany przez funkcjonującą w ramach Konferencji Statystyków Europejskich EKG CES, Grupę Sterującą (CES Steering Group on Statistics for Sustainable Development Goals), której współprzewodniczy przedstawiciel GUS.

Publikacja EKG ONZ


EUROSTAT

Eurostat jest urzędem statystycznym Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Misją Eurostatu jest dostarczanie Unii Europejskiej wysokiej jakości informacji statystycznych na poziomie europejskim, które umożliwiają porównania między krajami i regionami.

Zrównoważony rozwój to podstawowy i nadrzędny cel Unii Europejskiej, zapisany w unijnych traktatach oraz politykach horyzontalnych i sektorowych. Przyjęcie Agendy 2030 przyczyniło się do skoncentrowania działań Unii Europejskiej wokół realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wdrożenie Agendy 2030 w Unii Europejskiej wspiera Eurostat, monitorując postępy UE w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. W tym celu Eurostat, przy współudziale państw członkowskich, opracował unijny zestaw wskaźników SDG, a na jego podstawie raport monitorujący realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w kontekście UE pt. Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. Zestaw składa się Każdy ze 100 wskaźników, a każdy Cel monitorowany jest maksymalnie przez 6 mierników (za wyjątkiem Celu 14 i 17), w tym 41 wskaźników SDG służy do pomiaru więcej niż jednego celu (są to tzw. multi-purpose indicators). W oparciu o zestaw wskaźników SDG dla UE, w raporcie dokonano analizy i ewaluacji dwóch okresów: krótkiego, z uwzględnieniem postępu osiągniętego w ciągu ostatnich 5 lat, oraz długiego, który obejmuje tendencje z ostatnich 15 lat.

 

Publikacja EUROSTAT


OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) to forum międzyrządowe z siedzibą w Paryżu, zrzeszające obecnie 35 państw członkowskich. Misją OECD jest wypracowywanie dobrych rozwiązań w obszarze polityki i gospodarki w celu poprawy jakości życia na świecie zgodnie z formułą „Lepsze polityki dla lepszego życia”. Wśród głównych zasad oraz kryteriów członkostwa w OECD należy wymienić: pluralizm polityczny (demokrację), poszanowanie praw człowieka i swobód obywatelskich oraz stabilny wzrost w ramach gospodarki rynkowej.

W odpowiedzi na Agendę 2030, OECD udziela aktywnego wsparcia Organizacji Narodów Zjednoczonych we wdrażaniu 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. OECD dysponuje niezbędną w tym zakresie wiedzą, instrumentarium pomiarowym oraz bogatym doświadczeniem ze współpracy z krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Ponadto, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zapewnia krajom partnerskim silne mechanizmy wsparcia w realizowaniu ambitnych celów Agendy. W działania OECD w tym zakresie wpisuje się Oficjalna Pomoc Rozwojowa, wprowadzona przez Komitet Pomocy Rozwojowej (OECD DAC) jako miara wsparcia udzielonego krajom rozwijającym się. W ramach wspomagania państw członkowskich w określeniu krajowych priorytetów i działań na rzecz Agendy 2030, OECD opracowała również dokument pt. Measuring distance to the SDG targets. An assessment of where OECD countries stand. Publikacja ta została po raz pierwszy zaprezentowana na Politycznym Forum Wysokiego Szczebla w 2016 r. Opracowanie przedstawia bieżącą pozycję wybranych krajów OECD w realizacji Agendy 2030 oraz dystans dzielący je od 17 Celów.

Publikacja OECD


SDSN,
Fundacja Bertelsmanna

Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDSN) działa od 2012 r., pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ. Zadaniem SDSN jest uruchomienie globalnych zasobów wiedzy naukowo-technicznej w celu wypracowania praktycznych rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju, włączając wdrożenie Agendy 2030 oraz Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. SDSN współpracuje w tym zakresie z agencjami ONZ, instytucjami finansowymi, sektorem prywatnym oraz społeczeństwem obywatelskim. SDSN uczestniczy w pracach nad rozwojem globalnego zestawu wskaźników SDG oraz procesie politycznym związanym z oceną realizacji Agendy poprzez sporządzanie analiz eksperckich oraz udział w spotkaniach na forum ONZ.

Misją Fundacji Bertelsmanna jest promowanie wartości demokratycznych oraz pokoju na świecie. Fundacja realizuje projekty interdyscyplinarne z udziałem środowiska naukowego oraz ekspertów z różnych dziedzin, przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego, pozostając jednocześnie w bliskim kontakcie z instytucjami publicznymi i prywatnymi. W kontekście przyjęcia Agendy 2030, Fundacja Bertelsmanna wspólnie z SDSN opracowała Raport SDG Index and Dashboards Report 2017. Publikacja prezentuje aktualną pozycję krajów Europy, Azji i Afryki, w tym krajów OECD, w zakresie realizacji Agendy 2030 w oparciu o Indeks Zrównoważonego Rozwoju. W skład Indeksu weszły 83 wskaźniki globalne, monitorujące zrównoważony rozwój w skali świata, natomiast dla krajów OECD opracowanych zostało 99 mierników.

Publikacja SDSN i Fundacji Bertelsmanna


Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny
Wybierz zestaw wskaźników